Κάποτε – A long time ago

cropped-11.jpg

ΠΕΛΛΑ 1962-1964

Η Αρχαία Πέλλα αναδύθηκε μέσ’ από το χώμα της Μακεδονικής γης χάρη στον ζήλο και τους κόπους των ανασκαφέων της. Όμως η Πέλλα των μεγάλων αυτών ανασκαφών, που άρχισαν το 1957, χάθηκε για πάντα από προσώπου γης, κι αυτό στην κυριολεξία! Τίποτε από όσα θα δείτε εδώ πέρα δεν υπάρχει πια, εκτός από τις ίδιες τις αρχαιότητες και κάποια από τα πρόσωπα. Λέω “κάποια” γιατί υπήρξαν και αρκετές απώλειες από τότε…

Δέσποινα Παπακωνσταντίνου – Διαμαντούρου, 2013

PELLA 1962-1964

Ancient Pella owes its emergence from the soil of the Macedonian land to the zeal and toil of its excavating archaeologists. Nonetheless, Pella of the significant systematic excavations which begun in 1957 has vanished from this earth forever and this must be taken literally! Nothing of what you’ll see here exists anymore except for the actual antiquities and some of the people. And I say “some” because we suffered many losses since then…

Despoina Papakonstantinou – Diamantourou